Regulamin

Sklepu internetowego Creative Farm Tomasz Teodorowicz (dla klientów robiących zakupy od 1 listopada 2015 r.)

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego Creative Farm Tomasz Teodorowicz, zaresjtrowanego pod adresem internetowym www.creativefarm.com.pl.

2. Dokonując zakupów w sklepie internetowym Creative Farm Tomasz Teodorowicz, Kupujący akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

§ 2
Definicje

Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

1. Creative Farm Tomasz Teodorowicz – sklep internetowy działający pod adresem www.creativefarm.com.pl, prowadzony i administrowany przez Tomasza Teodorowicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Creative Farm Tomasz Teodorowicz, adres: ul. Poranna 10, 55-010 Smardzów, NIP: 894 278 28 28, REGON: 362 32 71 95, telefon kontaktowy: 502-269-625, e-mail: info@creativefarm.com.pl, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
2. Produkt – towar, rzecz ruchoma będąca przedmiotem Sprzedaży za pośrednictwem Creative Farm Tomasz Teodorowicz.
3. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dokonująca zakupów w Creative Farm Tomasz Teodorowicz. Kupującymi mogą być osoby, które ukończyły 13. rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej w ramach Creative Farm Tomasz Teodorowicz, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Przedsiębiorca – Kupujący, będący osobą fizyczną dokonującą zakupów za pośrednictwem Creative Farm Tomasz Teodorowicz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
6. Sprzedaż – procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży Produktów pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Sprzedaż odbywa się przez Internet na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
7. Sprzedający – Tomasz Teodorowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Creative Farm Tomasz Teodorowicz, dres: ul. Poranna 10, 55-010 Smardzów, NIP: 894 278 28 28, REGON: 362 32 71 95, telefon kontaktowy: 502-269-625, e-mail: info@creativefarm.com.pl, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, świadczący usługę udostępnienia zasobów Creative Farm Tomasz Teodorowicz na rzecz Kupujących.
8. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; w szczególności za udostępnienie informacji za pośrednictwem trawłego nośnika poczytywać się będzie wydanie jej Kupującemu za pośrednictwem korespondencji e-mail, wydruku komputerowego podpisanego przez upowaznioną przez Przedsiębiorcę osobę.
9. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze sklepu internetowego Creative Farm Tomasz Teodorowicz.
10. Komentujący – osoba fizyczna zamieszczająca wpis pod artykułem na blogu internetowym dostępnym pod adresem creativefarm.com.pl/blog
11. Adresat Newslettera – osoba fizyczna wyrażająca zgodę na dostarczanie korespondencji drogą elektroniczną.

§ 3
Warunki techniczne korzystania z Creative Farm Tomasz Teodorowicz

1. Prawidłowe korzystanie z Creative Farm Tomasz Teodorowiczza pośrednictwem sieci Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
b) Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca;
c) Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768;
d) Łącze internetowe o przepustowości minimalnej 512 kbit/s dla pobierania informacji i 128 kbit/s dla wysyłania informacji;
e) Przeglądarka internetowa: z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min.wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)
f) Sterowanie: klawiatura, mysz, ekran dotykowy.

§ 4
Zasady korzystania z Creative Farm Tomasz Teodorowicz

1. Creative Farm Tomasz Teodorowicz działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę (za wyjątkiem krótkich przerw spowodowanych pracami konserwacyjnymi).

2. Zakup produktu w sklepie internetowym Creative Farm Tomasz Teodorowicz możliwy jest poprzez: złożenie zamówienia za pośrdnictem formularza zamówienia (jednorazowe wypełnienie formularza zamównienia), bądź też złożenie zamówienia za pośrednictwem założonego przez Kupującego Konta.

3. Wybór przez Kupującego jednego ze sposobów złożenia zamówienia określonego w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu, możliwy jest po dodaniu przez Kupującego pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym Creative Farm Tomasz Teodorowicz.

4. Po dodaniu przez Kupującego Produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym Creative Farm Tomasz Teodorowicz, w koszyku widoczny jest wybrany przez Kupującego produkt wraz z krótkim opisem jego podstawowych cech i danych oraz ze wskazaniem ceny produktu. Kupujący po wyborze produktu zobowiązany jest do wyboru sposobu wysyłki zamówionego produktu. Po dokonaniu powyższej czynności uaktualnienie łącznej ceny za zamówiony produkt nastąpi poprzez naciśnięcie przez Kupującego przycisku “uaktualnij sumy”. Aby ostatecznie zrealizować zamównienie Kupujący zobowiązany jest nacisnąć przycisk “Przejdź do kasy” i wyboru sposobu złożenia zamówienia czy to za pośrednictem formularza zamówienia (jednorazowe wypełnienie formularza zamównienia), bądź też zamówienia złożonego za pośrednictwem założonego przez Kupującego w sklepie internetowym Creative Farm Tomasz Teodorowicz Konta.

5. Składanie zamówienia za pośrednictwem Konta możliwe jest po uprzednim utworzeniu konta tj. pełnego zarejstrowania się Kupującego w sklepie internetowym Creative Farm Tomasz Teodorowicz.

6. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Konta, Kupujący musi wykonać łącznie następujące kroki:

– wypełnienić formularz rejestracji o dane w nim wskazane. Formularz rejestracji dostępny jest pod następującym adresem: ….

 • kliknąć pole „Prześlij”,
 • potwierdzić chęć utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej,
 • potwierdzić utworzenie Konta w sklepie internetowym Creative Farm Tomasz Teodorowicz poprzez kliknięcie na link aktywujący Konto przesłany mu przez sklep internetowy Creative Farm Tomasz Teodorowicz na wskazany przez niego uprzednio adres e-mail info@creativefarm.com.pl

7. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych Kupującego:

 • imię i nazwisko/nazwa firmy,
 • adres poczty elektronicznej
 • hasło,
 • adres e-mail,
 • telefon,
 • adres,
 • kod pocztowy,
 • miasto.

8. Usługa elektroniczna „Konto” świadczona jest na rzecz Kupujących nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Creative Farm Tomasz Teodorowicz,
w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@creativefarm.com.pl lub też pisemnie na adres: ul. Poranna 10, 55-010 Smardzów.

9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie dwóch kolejnych kroków:

– wypełnieniu formularza zamówienia,

– kliknięciu na stronie sklepu internetowego Creative Farm Tomasz Teodorowicz po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych dotyczących Kupującego:

 • imię i nazwisko/nazwa firmy,
 • adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu,
 • miejsce i sposób dostawy Produktu/ów,
 • sposób płatności,
 • oraz w wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest podanie także nazwy numeru NIP.

10. Usługa elektroniczna „formularz zamówienia” świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego.

11. Po złożeniu przez Kupującego zamównienia w jednym z trybów wskazanych powyżej, na podany przez Kupującego adres e-mail, sklep internetowy Creative Farm Tomasz Teodorowicz wysyła wiadomość e-mail z informacją o szczegółowych danych dotyczących złożonego zamówienia (podstawowe cechy zamówionego produktu, przewidywany czas jego realizacji oraz całkowita cena produktu z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz ewentulanego ubezpieczenia), jak również zostaje przesłana do Kupującego faktura VAT/rachunek za zamówiony produkt.

§ 5
Prawa i obowiązki Kupującego

1. Składając zamówienie Kupujący oświadcza, że ma zdolność do czynności prawnych w zakresie podejmowania zobowiązań w ramach niniejszego Regulaminu.2. Kupujący jest odpowiedzialny za podanie prawidłowego i pełnego adresu wysyłki.

§ 6
Ceny, płatności i anulowanie zamówienia

1. Na całkowity koszt zamówienia składają się cena Produktu oraz cena przesyłki (koszt dostawy). Cena Produktu wskazana na Creative Farm Tomasz Teodorowicz jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

2. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Creative Farm Tomasz Teodorowicz, bądź podane przez Creative Farm Tomasz Teodorowicz zgodnie korespondencji e-mail przesłanej do Kupującego zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu:

a) podawane są w złotych polskich;

b) zawierają podatek VAT.

3. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranej przez Kupującego formy dostawy Produktu.

4. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

 • a) przelew bankowy: realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Creative Farm Tomasz Teodorowicz;
 • b) płatność elektroniczna za pomocą karty kredytowej lub e-przelewu: realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Creative Farm Tomasz Teodorowicz potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

5. W przypadku płatności określonych w ust. 3 pkt. a) powyżej, Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności na rachunek bankowy Creative Farm Tomasz Teodorowicz przesłany Kupującemu w wiadomości e-mail przesłanej zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu, tytułem: „Zamówienie nr …”. Płatność powinna być dokonana w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Creative Farm Tomasz Teodorowicz wiadomości e-mail przesłanej zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

6. Jeżeli Kupujący nie dokona wpłaty w terminie określonym w ust. 5 powyżej Creative Farm Tomasz Teodorowicz wyśle do Kupującego wiadomość e-mail przypominającą o konieczności opłacenia zamówienia. W e-mailu przypominającym Creative Farm Tomasz Teodorowicz wyznaczy Kupującemu kolejny pięciodniowy termin, po upływie którego zamówienie zostanie uznane za anulowane.

7. Creative Farm Tomasz Teodorowicz wysyła zakupiony Produkt najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zakończenia realizacji zakupionego przez Kupującego Produktu. Termin doręczenia przesyłki przez przewoźnika każdorazowo zależy od wybranego rodzaju przesyłki i wynika z warunków świadczenia usług przewozowych stosowanych przez Pocztę Polską S.A., K-EX, UPS.

§ 7
Dostawa

1. Zamówione Produkty mogą być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej: Poczty Polskiej S.A., K-EX, UPS.

2. Koszt dostawy jest zależy od: wielkości przesyłki, jak i miejsca wysyłki i wynosi maksymalnie:

 • koszt dostarczenia pojedynczej przesyłki w Polsce:kurierem za 16,30 zł (K-EX standard – 2-3 dni robocze), Pocztą Polską za 11,00 zł (standardowo 4-5 dni roboczych), kurierem za 19,07 zł (UPS Express Saver – 1 dzień roboczy),
 • koszt dostarczenia pojedynczej przesyłki do krajów europejskich: strefa 3: Czechy, Słowacja (dostawa 2 dni robocze) – 74,09 zł UPS, strefa 4: Austria, Niemcy, Węgry (dostawa 2-3 dni robocze) – 81,12 zł UPS, strefa 5: Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Monako, Rumunia (dostawa 3-5 dni roboczych) – 85,74 zł UPS, strefa 6: Anglia, Finlandia, Hiszpania, Słowenia, Szkocja, Szwecja, Walia, WielkaBrytania, Włochy (dostawa 3-7 dni roboczych) – 89,62 UPS, strefa 7: Grecja, Irlandia, Irlandia Północna, Portugalia (dostawa 4-7 dni roboczych) – 91,94 zł UPS.

3. Szczegółowe zasady dostawy określają warunki świadczenia usług przewozowych stosowane przez Pocztę Polską S.A., K-EX, UPS.

4. Sprzedający poinformuje Kupującego o wysłaniu Produktu za pośrednictwem wiadomości e-mail.

5. O fakcie niedoręczenia przesyłki Kupujący zawiadomi Creative Farm Tomasz Teodorowicz za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres www.creativefarm.com.pl. Kupujący uwzględni to, że terminy doręczania przesyłek są różne u poszczególnych dostawców.6. W wypadku niedoręczenia przesyłki Kupującemu, Creative Farm Tomasz Teodorowicz niezwłocznie złoży reklamację u dostawcy.

7. Jeżeli okaże się, że Produkt uległ uszkodzeniu w transporcie, Kupujący zawiadomi o tym fakcie Creative Farm Tomasz Teodorowicz, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres info@creativefarm.com.pl wraz z protokołem szkody, jeżeli taki został sporządzony przez Kupującego.

8. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji z tytułu zniszczenia Produktu w transporcie, Kupujący odbierając przesyłkę z zamówionym Produktem, w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, za pośrednictwem kuriera lub pracownika poczty, o ile będzie to możliwe, sporządzi protokół szkody.

9. Creative Farm Tomasz Teodorowicz niezwłocznie po otrzymaniu protokołu uszkodzenia przesyłki lub zawiadomienia o uszkodzeniu przesyłki w transporcie rozpocznie proces reklamacyjny w firmie dostarczającej przesyłkę.

10. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie przez dostawcę wówczas Creative Farm Tomasz Teodorowicz zwróci niezwłocznie Kupującemu całość wpłaconej przez niego kwoty, bądź na wyraźną prośbę Kupującego ponownie zrealizuje dla niego uprzednio złożone zamówienie.

§ 8
Odstąpienie od umowy

1. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdą zastosowanie w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem.

2. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Creative Farm Tomasz Teodorowicz stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., lub zastosować wzór do niniejszego Regulaminu – Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Zwracany Produkt należy odesłać na adres: ul. Poranna 10, 55-010 Smardzów – najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.4. Świadczenie spełnione przez Konsumenta zostanie mu zwrócone przez Creative Farm Tomasz Teodorowicz najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz zwróconego produktu.

5. Jeżeli Kupujący dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zwrot świadczeń nastąpi odpowiednio na kartę lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, świadczenie zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przekazem pocztowym, zależnie od woli Kupującego.

6. Creative Farm Tomasz Teodorowicz nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.

7. Za świadczenie spełnione przez Kupującego, o którym mowa w ust. 5 powyżej uważa się uiszczoną przez niego cenę zakupionego Produktu, a także uiszczone przez Kupującego koszty przesyłki z tym zastrzeżeniem, że koszty przesyłki uiszczone w związku ze zwrotem Produktu do Creative Farm Tomasz Teodorowicz obciążają Kupującego.

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli w związku z zawarciem umowy, Creative Farm Tomasz Teodorowicz, wyprodukował produkt według wyrażnej specyfikacji konsumenta wedłg zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta tj. prdukt pozastandardowy niedostępny w katalogu przykładowych produktów oferowanych przez Creative Farm Tomasz Teodorowicz.

§ 9
Reklamacje i Gwarancje

1. Creative Farm Tomasz Teodorowicz ma prawny obowiązek zapewnienia zgodności Produktów z umową sprzedaży zawieraną z Kupującym.

2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca jest odpowiedzalny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego i/lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:

 • a) nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym;
 • e)nie został prawidłowo zamontowany i uruchomiony, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez Sprzedającego lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży;
 • f) nie posiada innych cech, które zostały uzgodnione w konkretnej umowie lub które powinien posiadać na podstawie umowy.

3. Sprzedający nie odpowiada za niezgodność Produktu z umową, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub powinien był wiedzieć.

4. Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie Produktu wynikające z ustawień monitora Kupującego tj. kolor, barwa, odcienie, rozdzielczość. Kupujący przed złożeniem zamówienia w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Produktu (np. wymiarów, materiałów, itp.) zobowiązany jest zapytać o nie Sprzedającego.

5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

7. W celu skorzystania z uprawnień reklamacyjnych z tytułu niezgodności Produktu z umową Kupujący powinien zawiadomić Creative Farm Tomasz Teodorowicz o tej niezgodności w ciągu 2 miesięcy od jej stwierdzenia. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia Produktu Kupującemu.

8. Procedura reklamacyjna:

a) Reklamowany Produkt należy dostarczyć na adres ul. Poranna 10, 55-010 Smardzów wraz z opisem reklamacji. Opis reklamacji powinien zawierać opis stwierdzonej niezgodności Produktu z umową oraz preferowany przez Kupującego sposób załatwienia reklamacji: naprawa, wymiana na nowy, zwrot części lub całości świadczeń pieniężnych, tj. ceny, kosztów wysyłki i kosztów odesłania Produktu do Sprzedającego. Wzór reklamacji stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

9. Decyzja o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji, a także o sposobie jej załatwienia zostanie zakomunikowana Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia przez niego reklamacji tj. od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Produktem. W przypadku uznania reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), na żądanie Kupującego obniży cenę Produktu. Jeżeli niezgodność towaru z umową będzie istotna Kupujący będzie mógł od umowy odstąpić, w takim wypadku Creative Farm Tomasz Teodorowicz zwróci Kupującemu równowartość ceny Produktu wraz z kosztami przesyłki.

10. Odesłanie towaru naprawionego, nowego i zwrot świadczeń pieniężnych na rzecz Kupującego nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia zakomunikowania Kupującemu decyzji w przedmiocie złożonej przez niego reklamacji.

11. Do zasad zwrotu Kupującemu świadczeń pieniężnych stosuje się odpowiednio postanowienia § 9 ust. 4-8 niniejszego Regulaminu.

12. Jeżeli Produkty będą objęte gwarancją producenta lub dystrybutora, szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane będą w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta (do pobrania w formie PDF w zakładce „Zwroty i Reklamacje”).

13. Gwarancja na sprzedany Produkt stanowiący towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową określonych w ust. 1-7 niniejszego § 10. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Kupującemu od Sprzedającego z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

14. Postanowienia niniejszego § 10 dotyczące uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową nie znajdą zastosowania w przypadku, gdy Kupujący nie jest Konsumentem.

15. W sytuacji opisanej w ust. 11 powyżej zastosowanie znajdą regulacje dotyczące rękojmi i gwarancji zawarte w kodeksie cywilnym.

§ 11
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Kupujących, Komentujących oraz Adresatów Newslettera jest Tomasz Teodorowicz.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Dane osobowe są przetwarzane w Creative Farm Tomasz Teodorowicz zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) oraz art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej.

4. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Creative Farm Tomasz Teodorowicz oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży Produktów. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

5. Kupujący mają w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz po należytym wykonaniu przez Creative Farm Tomasz Teodorowicz złożonego zamówienia, żądania ich usunięcia.

6. Komentujący blog Creative Farm a także Adresat Newslettera wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Creative Farm Tomasz Teodorowicz oraz na ich przetwarzanie dla celów marketingowych. Podanie danych osobowych przez Komentującego i Adresata Newslettera jest dobrowolne.

7. Komentujący i Adresaci Newslettera mają w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich a także żądania ich usunięcia.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Spory mogące wystąpić pomiędzy Kupującym a Creative Farm Tomasz Teodorowicz zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.

– kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Powyższe w razie występowania między Konsumentem a Creative Farm Tomasz Teodorowicz sporu, nie wyklucza podjęcia przez nich postępowania mediacyjnego przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta sądem arbitrażowym lub ośrodkiem mediacji.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującegho będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • – https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
 • – https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 • – https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności:

a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny;

b) Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego;

c) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;

d) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

e) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2015 roku.

5. Creative Farm Tomasz Teodorowicz zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie www.creativefarm.com.pl co najmniej na 14 dni przed datą jego wejścia w życie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Creative Farm Tomasz Teodorowicz nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.creativeffarm.com.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu ich złożenia.